Zákon o cenách

ZÁKON č. 18/1996 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
o cenách
Zmenený a doplnený: zákonom č. 196/2000 Z.z. a zákonom č. 276/2001 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje pravidlá dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien výrobkov, výkonov, prác, služieb, nájmu a nehnuteľností (ďalej len "tovar") a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti cien tovaru pre tuzemský trh vrátane cien tovaru z dovozu a cien tovaru určeného na vývoz.
(2) Zákon vymedzuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb a orgánov štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona.
(3) Zákon sa nevzťahuje na cenné papiere, lotérie a iné podobné hry, na odmeny, úhrady a platby, náhrady pri vyvlastnení, náhrady škôd a nákladov, na poplatky, pokuty, penále, úroky, poistné a medzinárodné tarify v doprave a v oblasti pôšt a telekomunikácií podľa osobitných predpisov.
<doplnený zákonom č. 276/2001 Z.z.>
(4) Ustanovenia § 2 ods. 4, § 3 ods. 3, § 5 až 12, § 17 až 19, § 21 a 22 sa nevzťahujú na ceny tovaru, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach podľa osobitného predpisu. 1a
<účinný od 1. januára 2003>
§ 2
Základné pojmy
(1) Cena je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená na ocenenie tovaru na iné účely. 2 Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa. 3
(2) Rozdiel medzi cenou nakúpeného tuzemského alebo dovezeného tovaru, ktorý sa v nezmenenom stave predáva ďalej, a cenou, za ktorú sa predáva, sa považuje za cenu obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, aj keď nie je výslovne a samostatne dohodnutá.
(3) Na účely tohto zákona sa
a) ekonomicky oprávnenými nákladmi rozumejú náklady na obstaranie zodpovedajúceho množstva priameho materiálu, mzdové a ostatné osobné náklady a v prípade platného systému regulácie miezd len tie, ktoré tomuto systému zodpovedajú, technologicky nevyhnutné ostatné priame a nepriame náklady a náklady obehu; pri posudzovaní ekonomicky oprávnených nákladov sa vychádza z vývoja obvyklej úrovne týchto nákladov v porovnateľných ekonomických podmienkach s prihliadnutím na osobitosti daného tovaru,
b) primeraným ziskom rozumie zisk vychádzajúci z vývoja obvyklého podielu zisku tuzemského tovaru na ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu tovaru, obvyklé riziko výroby alebo obehu a vývoj dopytu na trhu. V odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom najvyšší rozsah primeraného zisku.
<zmenené zákonom č. 276/2001 Z.z.>
b) primeraným ziskom rozumie zisk vychádzajúci z vývoja obvyklého podielu zisku tuzemského tovaru na ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu tovaru, obvyklé riziko výroby alebo obehu a vývoj dopytu na trhu.
<účinné od 1. januára 2003> FACE="Arial" SIZE="2"
<doplnený zákonom č. 276/2001 Z.z.>
(4) V odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom najvyšší rozsah primeraného zisku.
<účinný od 1. januára 2003>
DRUHÁ ČASŤ
DOHODOVANIE CENY
§ 3
(1) Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí, s podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje. Dohoda o cene vznikne aj tým, že kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim.
(2) Pri dohodovaní ceny je záväzné vymedzenie tovaru názvom, prípadne aj číselným kódom colného sadzobníka 4 alebo číselným kódom podľa osobitného predpisu, 5 jednotkou množstva, kvalitatívnymi a dodacími podmienkami alebo inými podmienkami dohodnutými dohodou strán (ďalej len "dohodnuté podmienky").
(3) Súčasťou ceny tovaru vymedzeného dohodnutými podmienkami môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru a zisk. Súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty, príslušná spotrebná daň a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi. 6 Predávajúci na požiadanie cenových orgánov spracúva a predkladá kalkuláciu nákladov a zisku v rozsahu, ktorý ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

TRETIA ČASŤ
OPATRENIA NA ZAMEDZENIE NEŽIADUCEHO CENOVÉHO VÝVOJA REGULÁCIA CIEN
§ 4
(1) Regulácia cien je určenie ceny alebo usmerňovanie dohodovania cien cenovými orgánmi, ktorými sú ministerstvo, v  rozsahu podľa §  20 okresné úrady a v prípadoch podľa odseku 3 písm. d) iný orgán štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis 6a (ďalej len "iný orgán štátnej správy").
<zmenený zákonom č. 276/2001 Z.z.>
(1) Regulácia cien je určenie ceny alebo usmerňovanie dohodovania cien cenovými orgánmi, ktorými sú ministerstvo, v  rozsahu podľa §  20 okresné úrady a iný orgán štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis 6a (ďalej len "iný orgán štátnej správy").
<účinný od 1. januára 2003>
(2) Rozhodnutia cenových orgánov o regulácii cien sú záväzné pre fyzické osoby a právnické osoby v nich určené.
(3) Cenové orgány regulujú ceny tovaru, ak
a) vznikne mimoriadna trhová situácia,
b) dôjde k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia; pri posudzovaní stavu konkurenčného prostredia sa vyžaduje stanovisko Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, 7
c) si to vyžaduje verejný záujem, ochrana spotrebiteľa a trhu,
d) existujú technologické, organizačné a ekonomické väzby medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len "prirodzený monopol").
<zmenené a doplnené zákonom č. 276/2001 Z.z.>
d) existujú technologické, organizačné a ekonomické väzby medzi predávajúcim a kupujúcim s výnimkou uvedenou v písmene e),
e) ide o tovar, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach podľa osobitného predpisu. 1a
<účinné od 1. januára 2003>
§ 5
Spôsoby regulácie cien
(1) Spôsoby regulácie cien sú:
a) úradné určenie cien,
b) vecné usmerňovanie cien,
c) časové usmerňovanie cien,
d) cenové moratórium.
(2) Spôsoby regulácie cien podľa odseku 1 možno účelne spájať.
(3) Reguláciou cien tovaru pri prirodzených monopoloch, najmä vo výrobe, v prenose a rozvode elektriny, tepla, plynu, v telekomunikačných službách, vo vodnom hospodárstve a v ostatných regulovaných činnostiach podľa osobitných predpisov , je
a) určenie cien, taríf a tarifných podmienok,
b) určenie záväzných podmienok výroby, dodávok a nákupu,
c) určenie ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do cien a taríf započítať.
<zmenený zákonom č. 276/2001 Z.z.>
(3) Reguláciou cien tovaru v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. d), najmä v telekomunikačných službách, vo vodnom hospodárstve a v regulovaných činnostiach podľa osobitných predpisov, 8 je
a) určenie cien, taríf a tarifných podmienok,
b) určenie záväzných podmienok výroby, dodávok a nákupu,
c) určenie ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do cien a taríf započítať.
<účinný od 1. januára 2003>
§ 6
Úradné určenie cien
(1) Úradné určenie cien je určenie ceny vymedzeného druhu tovaru cenovými orgánmi ako maximálnej, pevnej alebo minimálnej.
(2) Maximálna cena je cena, ktorú nie je prípustné prekročiť.
(3) Pevná cena je cena, ktorú nie je prípustné zmeniť.
(4) Minimálna cena je cena, ktorú nie je prípustné znížiť.
(5) Ministerstvo môže pri tom istom tovare určiť súbežne maximálnu aj minimálnu cenu.
(6) Pre štátne intervenčné nákupy v poľnohospodárstve určuje ministerstvo podľa odsekov 2 až 5 garantované ceny. 9
Vecné usmerňovanie cien
§ 7
(1) Vecným usmerňovaním cien sa rozumie určenie podmienok ministerstvom alebo iným orgánom štátnej správy pre dohodovanie cien. Týmito podmienkami sú:
a) maximálny rozsah možného zvýšenia alebo minimálny rozsah možného zníženia cien tovaru vo vymedzenom období, alebo
b) maximálny podiel, v ktorom možno do ceny premietnuť zvýšenie cien určených vstupov vo vymedzenom období, alebo
c) záväzný postup pri tvorbe ceny alebo pri jej kalkulácii.
(2) Určený spôsob regulácie platí pre určený druh tovaru a je záväzný pre predávajúcich i kupujúcich.
§ 8
Ak je cena dohodnutá písomne pred účinnosťou rozhodnutia o vecnom usmerňovaní cien a je v rozpore s týmto rozhodnutím, zmluvné strany sú povinné dohodnúť ceny zodpovedajúce určenému spôsobu vecného usmerňovania cien najneskôr do troch mesiacov od účinnosti rozhodnutia o vecnom usmerňovaní cien.
§ 9
Časové usmerňovanie cien
(1) Časovým usmerňovaním cien sa rozumie ministerstvom alebo iným orgánom štátnej správy určený
a) minimálny časový predstih na ohlásenie zamýšľaného zvýšenia ceny určeného tovaru,
b) minimálny čas, po ktorého uplynutí možno zamýšľané zvýšenie ceny vymedzeného tovaru uskutočniť,
c) časovo obmedzený zákaz opätovného zvýšenia ceny platný pre dohodovanie výšky cien určeného tovaru.
(2) Regulácia cien podľa odseku 1 sa uplatní na trhu konkrétneho druhu tovaru, ak ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy určí pre tento tovar rozsah zvýšenia ceny, pri ktorého prekročení platí ohlasovacia povinnosť.
(3) Predávajúci určeného tovaru, ktorého cena podlieha regulácii podľa odsekov 1 a 2, je povinný ohlásiť ministerstvu alebo inému orgánu štátnej správy zvýšenie ceny tovaru presahujúce rozsah zvýšenia ceny určený rozhodnutím podľa odseku 2 v lehote najmenej jeden mesiac pred zamýšľaným termínom zvýšenia; rovnako je povinný ohlásiť ministerstvu alebo inému orgánu štátnej správy aj také opakované zvýšenie ceny, v dôsledku ktorého by došlo k úhrnnému rastu ceny presahujúcemu rozsah zvýšenia ceny určený rozhodnutím podľa odseku 2.
(4) Ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy môže oddialiť termín platnosti ohlasovaného zvýšenia ceny podľa odseku 3, a to najviac o štyri mesiace. Zmenu termínu ohlasovaného zvýšenia ceny je ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy povinné oznámiť predávajúcemu najneskôr týždeň pred zamýšľaným termínom zvýšenia ceny. Ak ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy túto povinnosť nesplní, predávajúci môže dohodnúť cenu v ohlásenom termíne a v ohlásenej výške.
(5) Pri dohodovaní cien tovaru, na ktoré sa vzťahuje regulácia podľa odsekov 1 a 2, je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu zamýšľané zvýšenie ceny presahujúce rozsah určený rozhodnutím ministerstva alebo iného orgánu štátnej správy podľa odseku 2, a to najmenej dva mesiace pred zamýšľaným termínom zvýšenia ceny.
(6) Ďalšie zvýšenie ceny po jej zvýšení podľa odsekov 4 a 5 je prípustné po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa zvýšenia ceny, ak ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy neurčí kratšiu lehotu.
§ 10
Cenové moratórium
(1) Cenové moratórium je časove obmedzený zákaz zvyšovania cien oproti cenám pred účinnosťou cenového moratória.
(2) Cenové moratórium vyhlasuje vláda Slovenskej republiky nariadením, a to najdlhšie na šesť mesiacov.
§ 11
Rozhodovanie vo veciach regulovaných cien
(1) Rozsah regulácie cien podľa §  5 až 9 ustanovuje ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy rozhodnutím o regulácii cien. Ministerstvo rozhodnutie o   regulácii cien uverejňuje vo svojom publikačnom orgáne a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 9a uverejnením oznámenia ministerstva o  jeho vydaní. Iný orgán štátnej správy rozhodnutie o  regulácii cien uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 9a
(2) Okresné úrady vykonávajú reguláciu cien podľa § 6 v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o regulácii cien podľa odseku 1. Rozhodnutia okresných úradov sa uverejňujú v publikačnom orgáne ministerstva.
§ 12
Osobitné ustanovenia pri dohodovaní cien
(1) Predávajúci a kupujúci nesmú dohodnúť neprimeranú cenu pri predaji alebo nákupe tovaru pri
a) dočasnej nerovnováhe konkrétneho druhu tovaru na trhu,
b) vývoze a spätnom dovoze toho istého tovaru, na ktorý sa poskytujú dotácie zo štátneho rozpočtu alebo prostriedky štátnych fondov,
c) náhradnom dovoze tovaru v čase nerovnováhy na trhu,
d) predaji a nákupe nedostatkového druhu tovaru prostredníctvom viacerých sprostredkovateľských subjektov,
e) zneužívaní dominantného postavenia na trhu. 10
(2) Za neprimeranú cenu u predávajúceho podľa odseku 1 sa považuje dohodnutá cena, ktorou sa výrazne presahujú ekonomicky oprávnené náklady alebo primeraný zisk.
(3) Za neprimeranú cenu u kupujúceho podľa odseku 1 sa považuje dohodnutá cena, ktorá výrazne nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady.
(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na cenu obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu.

ŠTVRTÁ ČASŤ
CENOVÁ EVIDENCIA A CENOVÉ INFORMÁCIE
§ 13
Cenová evidencia
Predávajúci je povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru vrátane kalkulácií nákladov a zisku podľa § 3 ods. 3 tri roky po skončení predaja tovaru.
<zmenený zákonom č. 276/2001 Z.z.>
Predávajúci je povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po skončení predaja tovaru.
<účinný od 1. januára 2003>
§ 14
Cenové informácie
(1) Fyzické osoby a právnické osoby sú povinné bezplatne poskytovať informácie a údaje, ktoré si cenové orgány vyžiadajú pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a pre konanie o porušení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti cien (ďalej len "konanie o porušení cenovej disciplíny"). Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane individuálnych údajov. 11
(2) Pracovníci, ktorí zisťujú a využívajú informácie a údaje uvedené v odseku 1, sú povinní zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých zistených skutočnostiach, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu oprávnených záujmov zúčastnených osôb. Táto povinnosť trvá tri roky, a to aj po skončení pracovného pomeru. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu orgánom činným v trestnom konaní.
§ 15
Označovanie tovaru cenami
(1) Každý tovar musí byť pri predaji označený cenou platnou v čase ponuky, a to cenovkou, informáciou o cene formou cenníka, vývesky alebo iným primeraným spôsobom.
(2) Ak ide o predaj tovaru vo väčšom rozsahu na podnikateľské účely, je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu ponukový cenník, ktorý okrem ceny tovaru obsahuje aj dohodnuté podmienky (§ 3 ods. 2).
(3) Ak je tovar určený na konečnú spotrebu, výrobca môže uviesť v ponukovom cenníku, katalógu, propagačných podkladoch alebo na obale tovaru cenu s označením "odporúčaná spotrebiteľská cena".

PIATA ČASŤ
CENOVÁ KONTROLA
§ 16
(1) Predmetom cenovej kontroly u predávajúceho a kupujúceho (ďalej len "kontrolovaný subjekt") je
a) zisťovanie, či kontrolovaný subjekt dodržiava tento zákon a všeobecne záväzné právne predpisy a rozhodnutia v oblasti cien (ďalej len "cenové predpisy"),
b) overovanie správnosti podkladov predkladaných na účely vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien a pre konanie o porušení cenovej disciplíny,
c) ukladanie opatrení na nápravu zistených nedostatkov.
(2) Cenovú kontrolu podľa tohto zákona je oprávnené vykonávať ministerstvo, v rozsahu podľa § 20 okresné úrady, správy finančnej kontroly, 12 Slovenská obchodná inšpekcia a pri prirodzených monopoloch iný orgán štátnej správy (ďalej len "cenové kontrolné orgány").
<zmenený zákonom č. 276/2001 Z.z.>
(2) Cenovú kontrolu podľa tohto zákona je oprávnené vykonávať ministerstvo, v rozsahu podľa § 20 okresné úrady, správy finančnej kontroly, Slovenská obchodná inšpekcia a v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. d) a e) iný orgán štátnej správy (ďalej len "cenové kontrolné orgány").
<účinný od 1. januára 2003>
(3) Pracovníci cenových kontrolných orgánov sú pri výkone kontrolnej činnosti u kontrolovaného subjektu oprávnení
a) vstupovať do jeho priestorov,
b) nazerať do jeho dokladov,
c) požadovať informácie nevyhnutné na výkon cenovej kontroly,
d) požadovať vytvorenie ďalších podmienok nevyhnutných na výkon cenovej kontroly.
§ 17
Porušenie cenovej disciplíny
(1) Predávajúci poruší cenovú disciplínu, ak
a) predá tovar za vyššiu ako maximálnu cenu alebo inú ako pevnú cenu, alebo za nižšiu ako minimálnu cenu podľa § 6,
b) pri predaji tovaru za úradne určenú cenu podľa § 6 nesplní podmienku, ktorú určil cenový orgán na uplatnenie tejto ceny,
c) nedodrží ministerstvom alebo iným orgánom štátnej správy určené maximálne možné zvýšenie cien alebo minimálne možné zníženie cien tovaru, maximálny podiel premietnutia zmien cien určených vstupov alebo záväzný postup pri tvorbe ceny tovaru a určených podmienok pri jej kalkulácii podľa § 7, ak nejde o predaj v lehote uvedenej v § 8,
d) predá tovar za cenu zvýšenú v rozpore s podmienkami a lehotami ustanovenými ministerstvom alebo iným orgánom štátnej správy podľa § 9,
e) zvýši ceny počas vyhláseného cenového moratória (§ 10),
f) nesplní povinnosti podľa § 13 až 15 alebo odovzdá cenovému kontrolnému orgánu nepravdivé údaje.
(2) Kupujúci poruší cenovú disciplínu, ak kúpi tovar za nižšiu ako minimálnu cenu alebo za inú ako pevnú cenu podľa § 6 ods. 6.
(3) Porušením cenovej disciplíny podľa odseku 2 je aj kúpa tovaru za cenu, ktorá nezodpovedá regulácii cien podľa § 5 až 9, ak sa na nákup tovaru použijú prostriedky štátneho rozpočtu alebo štátnych fondov. 14
(4) Porušením cenovej disciplíny je aj
a) nedodržanie ustanovení § 3 ods. 2 a 3,
b) dohodnutie neprimeranej ceny podľa § 12,
c) nesplnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených cenovým kontrolným orgánom v určenej lehote,
d) iné porušenie cenových predpisov.
Konanie o porušení cenovej disciplíny
§ 18
(1) Ak cenové kontrolné orgány zistia u kontrolovaného subjektu porušenie cenovej disciplíny podľa § 17, uložia mu pokutu
a) vo výške rozdielu medzi dohodnutou cenou a cenou, ktorá mala byť dohodnutá v súlade s cenovými predpismi, alebo
b) do výšky 1 000 000 Sk, ak sa rozdiel podľa písmena a) nedá vyčísliť alebo ak ide o iné porušenie cenovej disciplíny, ako je uvedené v písmene a).
(2) Ak cenový kontrolný orgán opakovane zistí porušenie cenovej disciplíny v priebehu 12 mesiacov, môže kontrolovanému subjektu uložiť pokutu až do výšky 2 000 000 Sk a podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu. 15
(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia cenovej disciplíny cenovými kontrolnými orgánmi, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu cenovej disciplíny. V prípade nezaplatenia pokuty do jedného roka cenový kontrolný orgán môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.
(4) Pri ukladaní pokút podľa odseku 1 písm. b) a podľa odseku 2 prihliadnu cenové kontrolné orgány najmä na dobu, rozsah a závažnosť porušenia cenovej disciplíny.
(5) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. 14
(6) Uložením pokuty nie je dotknuté právo na vydanie bezdôvodného obohatenia 16 tomu, na úkor koho sa získalo. Ak toto bezdôvodné obohatenie nemožno vydať tomu, na úkor koho sa získalo, stane sa príjmom štátneho rozpočtu. 14
(7) Pokuty uložené za porušenie cenovej disciplíny, ako aj za bezdôvodné obohatenie získané porušením cenovej disciplíny sú splatné do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(8) V konaní o porušení cenovej disciplíny sa postupuje podľa osobitného predpisu.
(9) Ak proti rozhodnutiu cenového kontrolného orgánu účastník konania vyčerpal riadne opravné prostriedky, môže podať do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia návrh na jeho preskúmanie príslušnému súdu.18
§ 19
(1) V konaní o porušení cenovej disciplíny v prvom stupni rozhodujú ministerstvo, okresné úrady, iný orgán štátnej správy, správy finančnej kontroly a Slovenská obchodná inšpekcia.
(2) Ak v konaní o porušení cenovej disciplíny v prvom stupni rozhodujú okresné úrady, alebo správy finančnej kontroly, alebo Slovenská obchodná inšpekcia, je druhostupňovým odvolacím orgánom ministerstvo.
(3) Proti rozhodnutiu v prvom stupni iného orgánu štátnej správy o porušení cenovej disciplíny možno podať opravný prostriedok na súd.

ŠIESTA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV V OBLASTI CIEN
§ 20
(1) Pôsobnosť v oblasti cien vykonávajú ministerstvo, okresné úrady, iný orgán štátnej správy, správy finančnej kontroly a Slovenská obchodná inšpekcia.
(2) Ministerstvo
a) vypracováva koncepciu cenovej politiky a predkladá návrh cenového moratória,
b) ustanovuje podmienky pre dohodovanie a reguláciu cien podľa tohto zákona,
c) rozhoduje vo veciach regulácie cien,
d) určuje rozsah cenovej evidencie,
e) určuje zásady cenovej kontroly,
f) vykonáva cenovú kontrolu a uskutočňuje konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny,
g) zabezpečuje informačný systém pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny,
h) informuje verejnosť o výsledkoch konaní vo veciach porušenia cenovej disciplíny,
i) poveruje okresné úrady rozhodovaním vo veciach regulácie cien a výkonom cenovej kontroly,
j) poveruje správy finančnej kontroly výkonom cenovej kontroly,
k) usmerňuje činnosť okresných úradov v oblasti cien,
l) odborne riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje cenovú kontrolu vykonávanú správami finančnej kontroly, Slovenskou obchodnou inšpekciou, okresnými úradmi.
(3) Okresné úrady
a) určujú po prerokovaní s obcou maximálne ceny tovaru miestneho významu v rozsahu ustanovenom ministerstvom,
b) znižujú po prerokovaní s obcou úradne určené maximálne ceny miestneho významu v rozsahu ustanovenom ministerstvom,
c) vykonávajú cenovú kontrolu a uskutočňujú konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak k porušeniu cenovej disciplíny došlo na území ich pôsobnosti fyzickými osobami a právnickými osobami pôsobiacimi výlučne v ich územnom obvode alebo ak ide o ich rozhodnutia o regulácii cien.
(4) Iný orgán štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti cien pri prirodzených monopoloch podľa odseku 2 písm. b) až h).
(5) Pôsobnosť v oblasti cenovej kontroly vykonávajú okrem orgánov uvedených v odsekoch 2 až 4 aj správy finančnej kontroly v rozsahu ustanovenom ministerstvom. Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená vykonávať cenovú kontrolu v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. 19
<zmenené zákonom č. 276/2001 Z.z.>
(4) Iný orgán štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti cien podľa odseku 2 písm. b) až h) v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. d) a e).
(5) Pôsobnosť v oblasti cenovej kontroly vykonávajú okrem orgánov uvedených v odsekoch 2 a 3 aj správy finančnej kontroly v rozsahu ustanovenom ministerstvom. Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená vykonávať cenovú kontrolu v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. 19
<účinné od 1. januára 2003>
SIEDMA ČASŤ
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou rozhodovania podľa tretej časti, alebo ak tento zákon neustanovuje inak (§ 19 ods. 2). Rozhodnutia podľa tretej časti nepodliehajú preskúmavaniu súdom. 20
§ 22
Na vykonanie tohto zákona vydá ministerstvo všeobecne záväzné právne predpisy o podrobnostiach dohodovania cien, konania o porušení cenovej disciplíny, postupu pri regulácii cien, cenovej evidencii a kalkulácii a o podrobnostiach cenovej kontroly.
§ 23
(1) Pri porušení cenových predpisov, ku ktorému došlo pred účinnosťou tohto zákona, na konanie o porušení cenových predpisov vrátane uloženia pokút sa použijú doterajšie cenové predpisy.
(2) Odo dňa účinnosti tohto zákona nemožno postupovať podľa všeobecne záväzných nariadení obcí vydaných podľa osobitného predpisu.21
§ 24
Zrušujú sa:
1. Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
2. Zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien.
3. § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov.
4. § 7 až 12 vyhlášky Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 9/1966 Zb. o vykonávaní kontroly a štatistiky cien.
5. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 580/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
6. Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 38/1992 Zb. o vyrovnávacích dávkach pri dovoze.
7. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 34/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky.
§ 25
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.h1