Výnos o regulácii cien nájmu bytov MVRR SR V-1/2003

V Ý N O S

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 22.  decembra 2003 č. V-1/2003

 

o regulácii cien nájmu bytov

 

            Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  ustanovuje:

§ 1

(1)       Maximálna cena nájmu bytu za mesiac, okrem nájmu bytu podľa § 2 a 3 sa určuje podľa veľkosti podlahovej plochy bytu takto:

 

(2)       Maximálne ceny  podľa odseku 1 sa zvyšujú o cenu nájmu základného prevádzkového zariadenia bytu za rok, ktorého maximálne ceny sa určujú takto:

(3)       Základnými prevádzkovými zariadeniami sa na účely tohto výnosu rozumejú priestory na uskladnenie potravín a paliva (špajze a pivnice), hygienické zariadenie, rozvody plynu, elektrickej energie a vody a zariadenie na odvádzanie odpadových vôd.

 

(4)       Maximálne ceny podľa odseku 2  sa znižujú najmenej o

b)    380 Sk, ak je byt vybavený len kúpeľňovým alebo sprchovým kútom, ktorý netvorí     samostatnú miestnosť,

 

(5)       Maximálne ceny podľa odseku 1 sa zvyšujú o ceny nájmu ostatného zariadenia a vybavenia bytu, ktorého životnosť doteraz neuplynula, ktoré sa vypočítajú podľa ich ročného opotrebenia takto:

                                                                             ročné opotrebenie (%)     životnosť v rokoch

(6)       Mesačné nájomné za ostatné zariadenie a vybavenie bytu sa určí ako jedna dvanástina sumy vypočítanej ročným percentom opotrebenia z obstarávacích nákladov zariadenia a vybavenia bytu. Obstarávacie náklady tvorí cena zariadenia a vybavenia, za ktorú sa zariadenie a vybavenie nakúpilo. Pri predmetoch obstaraných po 1. februári 2001 sa do obstarávacích nákladov zahŕňajú aj účelne vynaložené náklady na dopravu a montáže v byte. Za ostatné zariadenie a vybavenie neuvedené v odseku 5, ktorým vybaví byt prenajímateľ po dohode s nájomcom, sa výška nájomného neobmedzuje.

 

(7)       Po uplynutí životnosti ostatného zariadenia a vybavenia bytu uvedeného v odseku 5, alebo  ak nie je možné zistiť jeho obstarávaciu cenu, sa maximálne mesačné nájomné ustanovuje takto:

                                                                                                           Sk/ mesiac

(8)       Maximálne ceny podľa odsekov 1 až 7 sa znižujú takto:

 

(9)       Maximálne ceny podľa odsekov 1 až 8 platia aj pre nájom bytov podľa osobitných predpisov. 1)

 

(10)     Na účely regulácie cien podľa odsekov  1 až 9 je kvalitatívne rozdelenie bytov, ich zariadení, príslušenstva, vybavenia a podlahových plôch uvedené v prílohe.

 

§ 2

(1)       Maximálne ceny ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov po 1. februári 2001 a v prípade výstavby, prestavby alebo dostavby bytov skolaudovaných po 1. februári 2001, sa určujú vo výške 5% z obstarávacej ceny bytu.

 

(2)       V závislosti od spôsobu obstarania sa do obstarávacej ceny bytu sa na účely tohto výnosu započítava

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom    bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov.

 

§ 3

 

(1)       Tento výnos sa nevzťahuje na byty

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2) Napríklad zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého v znení zákona č. 338/1991 Zb., zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z. 

 3)   § 706 až 708 Občianskeho zákonníka.

 4)  § 715 a 716 Občianskeho zákonníka.

(2)       Do maximálnych cien podľa § 1 a 2  nie sú zahrnuté ceny služieb spojených s užívaním bytu, napríklad osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v  dome, používanie výťahu a domovej práčovne, kontrola a čistenie komínov, odvoz popola, smetí a splaškov, čistenie žúmp, vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou, dodávka tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody, dodávka pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť, odvádzanie odpadovej vody z domácností a ďalších služieb, na poskytovaní ktorých sa dohodne prenajímateľ s nájomcom.

§ 4 

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. 

 

 

László Gyurovszky

minister výstavby a regionálneho rozvoja

Referencie Eprofi.sk - profesionálna aj domáca elektrotechnika