Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov (oznámenie č. 158/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:


1. V § 3 a § 4 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „bytových“.
2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem bytov v domoch uvedených v § 3,“.
3. V § 4 odsek 2 znie:


„(2) Do maximálnych cien podľa § 1 a 2 nie sú zahrnuté úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 696 Občianskeho zákonníka.“.
4. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a


(1) Maximálna cena nájmu bytu určená podľa § 1 vrátane jej prípustného zvýšenia podľa § 3 sa po 31. decembri 2011 uplatní len, ak sú súčasne splnené tieto
podmienky:

a) ide o byt, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien nájmu bytov podľa § 1,
b)prenajímateľom bytu podľa písmena a) nie je štát, vyšší územný celok, obec alebo právnická osoba zriadená alebo založená štátom, vyšším územným celkom alebo obcou,

c) nájomca, spoloční nájomcovia alebo ostatné osoby žijúce v spoločnej domácnosti s nájomcom nie sú k 1. októbru 2008 výlučnými vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi porovnateľného bytu alebo nehnuteľnosti alebo jej časti určenej na trvalé bývanie v obci, v ktorej užívajú nájomný byt, alebo najviac do vzdialenosti 50 km od územnej hranice takejto obce, pričom spoluvlastníkmi takéhoto porovnateľného bytu alebo nehnuteľnosti alebo jej časti nie sú iné osoby ako nájomca, spoloční nájomcovia alebo ostatné osoby žijúce v spoločnej domácnosti s nájomcom,

d)prenajímateľ bytu sa nedohodol alebo nedohodne písomne s nájomcom bytu o cene nájmu bytu pred 1. januárom 2012 inak,

e) nájomca bytu, ktorý spĺňa podmienky podľa písmena a) až d) sa do 31. decembra 2008 prihlási na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, a to na tlačive uverejnenom na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.


(2) Za porovnateľný byt alebo nehnuteľnosť alebo jej časť podľa odseku 1 písm. c) sa považuje

a) byt, ktorého základné prevádzkové zariadenie a základné príslušenstvo zodpovedá najmenej úrovni užívaného bytu a súčasne obsahuje najmenej

1. jednu obytnú miestnosť, ak je nájomcom bytu jedna fyzická osoba a nežije s ňou v spoločnej domácnosti ďalšia osoba,
2. dve obytné miestnosti, ak nájomcom bytu, spoločnými nájomcami alebo ostatnými osobami s nimi žijúcimi v spoločnej domácnosti sú najviac tri fyzické osoby,
3. tri obytné miestnosti, ak nájomcom bytu, spoločnými nájomcami alebo ostatnými osobami s nimi žijúcimi v spoločnej domácnosti je najviac päť fyzických osôb,
4. štyri obytné miestnosti, ak nájomcom bytu, spoločnými nájomcami alebo ostatnými osobami s nimi žijúcimi v spoločnej domácnosti je viac ako päť fyzických osôb,

b)nehnuteľnosť, ktorej aspoň časť je určená na trvalé bývanie a spĺňa minimálne podmienky podľa písmena a).“.
Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.
Ján Počiatek, v. r.
minister financií
Referent: Ing. Dušan Kranjc, tel.: 02/59 58 34 76, odbor správy daní a cenovej politiky
Profil záznamu:^^
FS ročník 2008, číslo 9 (29. 9. 2008)
Strana od: 633
Strana do: 634
Referent: Ing. Dušan Kranjc, tel.: 02/59 58 34 76
Číslo: 02/R/2008
Podpis: Ján Počiatek, v. r. – minister financií