Podania na európske inštitúcie

 

 

Sťažnosť na európske inštitúcie v mene nášho združenia vypracovali advokátske kancelárie BRICHTA & PARTNERS a EL Partners.

 

Sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva

Viac ako 250 vlastníkov nehnuteľností podalo pod záštitou nášho občianskeho združenia a prostredníctvom uvedených advokátskych kancelárií celkovo jedenásť hromadných sťažností na Európsky súd pre ľudské práva, v ktorých sťažovatelia spoločne navrhujú, aby tento súd:

  1. vyhlásil sťažnosť na porušenie vlastníckych práv chránených Dohovorom za prijateľnú;
  2. rozhodol, že Dohovor bol porušený;
  3. rozhodol, že Slovenská republika je povinná vyplatiť každému sťažovateľovi náhradu
    nemajetkovej ujmy vo výške 50.000 EUR, ako aj náhradu skutočnej škody, ktorú sťažovatelia
    vyčíslia.

Sťažovateľmi sú fyzické osoby, právnické osoby a cirkev. V súčasnosti pripravujeme v poradí pätnástu hromadnú sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva.

 

Stručný prehľad komunikácie s Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP):

 

28.5.2009 - odoslaná prvá hromadná sťažnosť č. 30255/09

10.6.2009 - prijaté potvrdenie o doručení prvej sťažnosti

15.7.2009 - prijatá žiadosť o oznámenie korešpondenčnej adresy

3.8.2009 - odoslané oznámenie korešpondenčnej adresy

6.11.2009 - odoslaný návrh na spojenie prvej a druhej sťažnosti do spoločného konania

6.11.2009 - odoslaný návrh na uprednostnenie sťažnosti

26.1.2010 - prijaté rozhodnutie o neuprednostnení sťažnosti

14.6.2010 - prijaté stanovisko vlády SR

26.7.2010 - odoslané vyjadrenie k stanovisku vlády SR

6.8.2010 - prijaté potvrdenie o doručení vyjadrenia k stanovisku vlády SR

25.8.2010 - prijaté rozhodnutie o odmietnutí pristúpenia českého združenia ako vedľajšieho účastníka

2.9.2010 - prijatý návrh vlády SR na neuskutočnenie pojednávaniu

14.9.2010 - odoslaný návrh na uskutočnenie pojednávania

4.11.2010 - prijaté potvrdenie o doručení návrhu na uskutočnenie pojednávania

14.3.2011 - prijaté potvrdenie o doručení návrhu na spojenie prvej, druhej, tretej a štvrtej sťažnosti do spoločného konania

12.1.2012 - prijaté rozhodnutie o prijateľnosti sťažnosti a žiadosť o vyčíslenie škody

26.1.2012 - odoslaná žiadosť o predĺženie lehoty na vyčíslenie škody

30.1.2012 - prijaté rozhodnutie o predĺžení lehoty na vyčíslenie škody

7.5.2012 - podané vyčíslenie škody so znaleckými posudkami v podateľni ESĽP

11.5.2012 - prijaté potvrdenie o doručení vyčíslenia škody

11.5.2012 - prijaté stanovisko vlády SR

25.5.2012 - prijaté rozhodnutie o predĺžení lehoty na predloženie stanoviska vlády SR k vyčísleniu škody

7.6.2011 - odoslané vyjadrenie k stanovisku vlády SR

25.7.2012 - prijaté stanovisko vlády SR

2.1.2013 - na ESĽP doručené odborné stanovisko Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity ohľadom stanovenia výška primeranej náhrady vlastníkom bytov z titulu regulovaného nájomného, zadané Ministerstvom spravodlivosti SR   

17.1.2013 - prijaté dodatočné vyjadrenie Vlády SR k nárokom sťažovateľov na spravodlivé zadosťučinenie 

28.01.2014 - vyhlásenie rozsudku

28.01.2014 - list adresovaný Ministerstvu spravodlivosti SR, Kancelárii zástupcu SR pred ESĽP ohľadom záujmu rokovať o zmiery

23.04.2014 - Ministerstvo spravodlivosti SR, Kancelária zástupcu SR pred ESĽP, listom zo dňa 23.04.2014 požiadalo právneho zástupcu sťažovateľov o predloženie "jasne sformulovaných a odôvodnených návrhov a požiadaviek".

09.05.2014 - odpoveď právneho zástupcu na list zo dňa 23.04.2014

15.05.2014 - žiadosť Ministerstva spravodlivosti SR, Kancelária zástupcu SR pred ESĽP, o poskytnutie informácií

26.05.2014 - odpoveď právneho zástupcu na list zo dňa 15.05.2014

28.07.2014 - vyjadrenie právneho zástupcu na ESĽP ohľadom nárokov sťažovateľom

19.08.2014 - doručené vyjadrenie vlády SR ohľadom nárokov sťažovateľov

28.11.2014 - odoslaná jedenásta hromadná sťažnosť

 

 

6.11.2009 - odoslaná druhá hromadná sťažnosť č. 62864/09

6.11.2009 - odoslaný návrh na spojenie prvej a druhej sťažnosti do spoločného konania

6.11.2009 - odoslaný návrh na uprednostnenie sťažnosti

30.11.2009 - prijaté potvrdenie o doručení druhej sťažnosti

26.1.2010 - prijaté rozhodnutie o neuprednostnení sťažnosti

9.6.2010 - prijaté stanovisko vlády SR

5.7.2010 - prijaté rozhodnutie o neuprednostnení sťažnosti

20.7.2010 - odoslané vyjadrenie k stanovisku vlády SR

5.8.2010 - prijaté potvrdenie o doručení vyjadrenia k stanovisku vlády SR

25.8.2010 - prijaté rozhodnutie o odmietnutí pristúpenia českého združenia ako vedľajšieho účastníka

2.9.2010 - prijatý návrh vlády SR na neuskutočnenie pojednávaniu

14.9.2010 - odoslaný návrh na uskutočnenie pojednávania

4.11.2010 - prijaté potvrdenie o doručení návrhu na uskutočnenie pojednávania

14.3.2011 - prijatie návrhu na spojenie prvej, druhej, tretej a štvrtej sťažnosti do spoločného konania

9.3.2012 - prijaté rozhodnutie o prijateľnosti sťažnosti a žiadosť o vyčíslenie škody

14.3.2012 - odoslaná žiadosť o predĺženie lehoty na vyčíslenie škody

19.3.2012 - prijaté rozhodnutie o predĺžení lehoty na vyčíslenie škody

25.8.2012 - odoslaná žiadosť o predĺženie lehoty na vyčíslenie škody

1.6.2012 - prijaté rozhodnutie o predĺžení lehoty na vyčíslenie škody

23.7.2012 - podané vyčíslenie škody so znaleckými posudkami v podateľni ESĽP

2.8.2012 - prijaté stanovisko vlády SR

13.9.2012 - odoslané vyjadrenie k stanovisku vlády SR

23.1.2013 - prijaté dodatočné vyjadrenie Vlády SR k nárokom sťažovateľov na spravodlivé zadosťučinenie

23.05.2014 - doručené vyjadrenie vlády SR

20.06.2014 - vyjadrenie právneho zástupcu na ESĽP

05.08.2014 -doručené vyjadrenie vlády SR

 

 

31.5.2010 - odoslaná tretia hromadná sťažnosť č. 33076/10

31.5.2010 - odoslaný návrh na spojenie prvej, druhej a tretej sťažnosti do spoločného konania

31.5.2010 - odoslaný návrh na uprednostnenie sťažnosti

5.7.2010 - prijaté potvrdenie o doručení tretej sťažnosti

5.7.2010 - prijaté rozhodnutie o neuprednostnení sťažnosti

14.3.2011 - prijatie návrhu na spojenie prvej, druhej, tretej a štvrtej sťažnosti do spoločného konania

29.3.2012 - prijaté stanovisko vlády SR

7.5.2012 - podané vyjadrenie k stanovisku vlády SR v podateľni ESĽP

11.5.2012 - prijaté potvrdenie o doručení vyjadrenia k stanovisku vlády SR

25.5.2012 - prijatý návrh vlády SR na neuskutočnenie pojednávaniu

7.6.2012 - odoslaný návrh na uskutočnenie pojednávania

28.03.2014 - vyjadrenie právneho zástupcu na ESĽP

25.04.2014 - vyjadrenie právneho zástupcu na ESĽP

28.04.2014 -doručené vyjadrenie vlády SR

20.06.2014 - vyjadrenie právneho zástupcu na ESĽP

19.08.2014 -doručené vyjadrenie vlády SR

 

 

9.2.2011 - odoslaná štvrtá hromadná sťažnosť č. 14383/11

9.2.2011 - odoslaný návrh na spojenie prvej, druhej, tretej a štvrtej sťažnosti do spoločného konania

9.2.2011 - odoslaný návrh na uprednostnenie sťažnosti

15.3.2011 - prijaté potvrdenie o doručení štvrtej sťažnosti

14.3.2011 - prijatie návrhu na spojenie prvej, druhej, tretej a štvrtej sťažnosti do spoločného konania

29.3.2012 - prijaté stanovisko vlády SR

7.5.2012 - podané vyjadrenie k stanovisku vlády SR v podateľni ESĽP

11.5.2012 - prijaté potvrdenie o doručení vyjadrenia k stanovisku vlády SR

25.5.2012 - prijatý návrh vlády SR na neuskutočnenie pojednávaniu

7.6.2012 - odoslaný návrh na uskutočnenie pojednávania

20.06.2014 - vyjadrenie právneho zástupcu na ESĽP

19.08.2014 -doručené vyjadrenie vlády SR

 

 

8.8.2011 - odoslaná piata hromadná sťažnosť č. 51414/11

26.8.2011 - prijaté potvrdenie o doručení piatej sťažnosti

8.1.2013 - písomné vyjadrenie na ESĽP vo veci rozdielu medzi trhovým nájomným a bežným nájomným

10.02.2014 - doručený list z ESĽP

19.05.2014 - odpoveď na vyjadrenie vlády SR

04.8.2014 - doručené vyjadrenie vlády SR

 

 

25.6.2012 - podaná šiesta hromadná sťažnosť na ESĽP

10.02.2014 - doručený list z ESĽP

19.05.2014 - odpoveď na vyjadrenie vlády SR

11.6.2014 - doručené vyjadrenie vlády SR

01.08.2014 - vyjadrenie právneho zástupcu na ESĽP

 

 

28.6.2013 - odoslaná siedma hromadná sťažnosť č. 46609/13

30.7.2013 - prijaté potvrdenie o doručení siedmej sťažnosti

28.05.2014 - doručený list z ESĽP

 

 

22.01.2014 - odoslaná ôsma hromadná sťažnosť

28.05.2014 - doručený list z ESĽP

 

 

19.03.2014 - odoslaná deviata hromadná sťažnosť

01.08.2014 - potvrdenie doručenie sťažnosti

 

 

30.06.2014 - odoslaná desiata hromadná sťažnosť

18.07.2014 - potvrdenie doručenie sťažnosti

 

 

Sťažnosť na Európsku komisiu

Dňa 4. februára 2009 podalo naše združenie aj sťažnosť na Európsku komisiu, v ktorej sme namietali nasledujúce skutočnosti:

- aplikácia ustanovení slovenskej legislatívy týkajúcich sa regulovaného nájomného
predstavuje v praxi zásah do samotnej podstaty slobody podnikania zaručenej článkami 43
a 49 Zmluvy o založení ES,

- aplikácia ustanovení slovenskej legislatívy týkajúcich sa regulovaného nájomného
predstavuje v praxi zásah do samotnej podstaty voľného pohybu kapitálu zaručeného
článkom 56 Zmluvy o založení ES,

- aplikácia ustanovení slovenskej legislatívy týkajúcich sa regulovaného nájomného
predstavuje v praxi zásah do rovnosti resp. nediskriminácie ako aj do práva na majetok,
ktoré patria medzi všeobecné zásady komunitárneho práva.