Orgány združenia

 

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. K účasti na členskej schôdzi sú oprávnení všetci členovia združenia.
Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:
a) zmena stanov združenia,
b) voľba predsedu združenia a členov revíznej komisie,
c) kontrola činností predsedu združenia a revíznej komisie,
d) prejednávanie a schvaľovanie správy o činnosti a hospodárení združenia a správy revíznej komisie,
e) vylúčenie člena zo združenia,
f) schvaľovanie výšky ročného členského príspevku a mimoriadneho členského príspevku,
g) stanovenie úloh na ďalšie obdobia,
h) rozhodovanie o zrušení združenia.

Predseda je najvyšším predstaviteľom združenia a štatutárnym orgánom združenia. Zastupuje združenie navonok, koná v jeho mene a za svoju činnosť zodpovedá revíznej komisii a členskej schôdzi.

Revízna komisia je kontrolný orgán združeniam, ktorá za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

Do pôsobnosti revíznej komisie patrí najmä:
a) vykonávanie dohľadu nad hospodárením združenia,
b) priebežne kontrolovanie činnosti predsedu združenia, samotného združenia a upozorňovanie na zistené nedostatky,
c) predkladanie členskej schôdzi správu o svojej činnosti ako aj správu o hospodárení a činnosti združenia.